Bài Chia Sẻ Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en

Bài Chia Sẻ Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en

Tác giả: Lm, Trần Đình Long
Ngày đăng: Thứ tư - 29/09/2021 06:49