LỜI CHÚA - Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên - Lễ Chúa Ba Ngôi - 12-06-2022

LỜI CHÚA - Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên - Lễ Chúa Ba Ngôi - 12-06-2022

Tác giả: Lm, Trần Đình Long
Ngày đăng: 2022-06-11
Lượt nghe: 211