LỜI CHÚA - Thứ Sáu Tuần XXXII Mùa Thường Niên - 11-11-2022

LỜI CHÚA - Thứ Sáu Tuần XXXII Mùa Thường Niên - 11-11-2022

Tác giả: Lm, Trần Đình Long
Ngày đăng: 2022-11-10
Lượt nghe: 140