LỜI CHÚA - Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên - 27-07-2022

LỜI CHÚA - Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên - 27-07-2022

Tác giả: Lm, Trần Đình Long
Ngày đăng: 2022-07-26
Lượt nghe: 200